CAD điện tử-VDK software

19/10/2017

Đây là file cho anh em dùng để học tập

PIC-C compiler full : link

ORCAD 9.2 full: link

Protetus 8.6 full: link

[ protetus khi cài nhớ cài với quyền admin, khi cài xong vào lỗi thư viện thì làm như hình dưới]Create your website for free!